Chacom Pipes

220 Total
+About Chacom
Filter + Tags +
Filters
新到/在售烟斗 +
Price +
Shape +
Finish +
Material +
Stem Material +
Filter +
Weight +
Length +
Chamber Diameter +
Chamber Depth +
Chacom是世界上最古老的烟斗公司之一。1825年,在法国Avignon的一个小村庄里(这个村庄靠近法国烟斗的诞生地,St. Claude),Comoy一家开始用黄杨木为拿破仑的军队制作烟斗。1879年,Henri Comoy和他的表亲Chapuis一起开始在法国制作石楠木烟斗,用于销往英国(Comoy最终移民到英国)。1922年,Chapuis Comoy成为最负盛名的公司之一。1928年,将这个名字合在一起,Chacom就正式成为一个品牌。在接下来的几十年里,公司逐渐壮大,生产的烟斗在法国销售,也销往比利时、斯堪的纳维亚、德国、美国、日本和其他国家。

Chacom
Alpina (32)

¥753.81
$124.90 $106.17
002-512-3413

Chacom
Army (32)

¥1,056.76
$175.10 $148.84
002-512-3415

Chacom
Army (93)

¥1,056.76
$175.10 $148.84
002-512-8922

Chacom
Atlas Blue (186)

¥703.04
$116.50 $99.02
002-512-4280

Chacom
Atlas Blue (186)

¥703.04
$116.50 $99.02
002-512-4386

Chacom
Atlas Blue (851)

¥703.04
$116.50 $99.02
002-512-4283

Chacom
Atlas Grey (268)

¥703.04
$116.50 $99.02
002-512-4284

Chacom
Atlas Grey (851)

¥703.04
$116.50 $99.02
002-512-4390

Chacom
Atlas Marbre (155)

¥703.04
$116.50 $99.02
002-512-4462

Chacom
Atlas Marbre (863)

¥703.04
$116.50 $99.02
002-512-4468

Chacom
Atlas Red (168)

¥703.04
$116.50 $99.02
002-512-3629

Chacom
Atlas Red (F4)

¥703.04
$116.50 $99.02
002-512-3626

Chacom
Atlas Taupe (185)

¥703.04
$116.50 $99.02
002-512-3829

Chacom
Atlas Taupe (43)

¥703.04
$116.50 $99.02
002-512-4392

Chacom
Atlas Taupe (43)

¥703.04
$116.50 $99.02
002-512-4286

Chacom
Atlas Taupe (F5)

¥703.04
$116.50 $99.02
002-512-4427

Chacom
Atlas Yellow (861)

¥703.04
$116.50 $99.02
002-512-4290

Chacom
Bastille Sandblasted (1012)

¥567.29
$94.00 $79.90
002-512-3365

Chacom
Bastille Sandblasted (11)

¥567.29
$94.00 $79.90
002-512-3387

Chacom
Bastille Sandblasted (11)

¥567.29
$94.00 $79.90
002-512-3386

Chacom
Bastille Sandblasted (1566)

¥567.29
$94.00 $79.90
002-512-3401

Chacom
Bastille Sandblasted (90)

¥567.29
$94.00 $79.90
002-512-3409

Chacom
Bastille Smooth (1012)

¥763.46
$126.50 $107.53
002-512-3330

Chacom
Bastille Smooth (11)

¥763.46
$126.50 $107.53
002-512-3338

Chacom
Bastille Smooth (11)

¥763.46
$126.50 $107.53
002-512-3339

Chacom
Bastille Smooth (1566)

¥763.46
$126.50 $107.53
002-512-3351

Chacom
Bastille Smooth (1566)

¥763.46
$126.50 $107.53
002-512-3352

Chacom
Bastille Smooth (345)

¥763.46
$126.50 $107.53
002-512-3094

Chacom
Bastille Smooth (345)

¥763.46
$126.50 $107.53
002-512-3093

Chacom
Bastille Smooth (90)

¥763.46
$126.50 $107.53
002-512-3363

Chacom
Bastille Smooth (90)

¥763.46
$126.50 $107.53
002-512-3362

Chacom
Brown Smooth (996)

¥1,054.56
$174.75 $148.53
002-512-3927

Chacom
Brown Smooth (996)

¥1,054.56
$174.75 $148.53
002-512-3926

Chacom
Carbone (155)

¥1,007.56
$166.95 $141.91
002-512-4291

Chacom
Champs Elysees (186)

¥680.18
$112.70 $95.80
002-512-4449

Chacom
Champs Elysees (425)

¥680.18
$112.70 $95.80
002-512-4295

Chacom
Champs Elysees (862)

¥680.18
$112.70 $95.80
002-512-4298

Chacom
Champs Elysees (866)

¥680.18
$112.70 $95.80
002-512-4395

Chacom
Club (168)

¥750.19
$124.30 $105.66
002-512-4314

Chacom
Club (861)

¥750.19
$124.30 $105.66
002-512-4450

Chacom
Complice (186)

¥639.71
$106.00 $90.10
002-512-4470

Chacom
Complice (43)

¥639.71
$106.00 $90.10
002-512-4471

Chacom
Elephant (186)

¥781.57
$129.50 $110.08
002-512-3664

Chacom
Elephant (393R)

¥781.57
$129.50 $110.08
002-512-3847

Chacom
Elephant (862)

¥781.57
$129.50 $110.08
002-512-3849

Chacom
Eltang Bordeaux Matte Anton

¥1,067.91
$176.95 $150.41
002-512-4322

Chacom
Eltang Bordeaux Matte Anton

¥1,067.91
$176.95 $150.41
002-512-4321

Chacom
Eltang Sandblasted Anton

¥829.85
$137.50 $116.88
002-512-4320