Ashton Pipes

60 Total ( 3 Fresh )
+About Ashton
Filter + Tags +
Filters
新到/在售烟斗 +
 • 新到的烟斗
 • 在售烟斗
Price +
 • $100 - $200
 • $200 - $300
 • $300 - $400
 • $400 - $500
 • $500 - $750
Shape +
 • Acorn/Pear
 • Bent Apple
 • Bent Billiard
 • Bent Brandy
 • Bent Bulldog
 • Bent Dublin
 • Bent Pot
 • Billiard
 • Bulldog
 • Calabash
 • Cutty
 • Dublin
 • Lovat
 • Panel
 • Poker
 • Rhodesian
 • Zulu
Finish +
 • Rusticated
 • Sandblast
 • Smooth
Material +
 • Briar
Stem Material +
 • Vulcanite
Filter +
 • None
Weight +
 • Less than 1oz
 • 1oz-1.5oz
 • 1.5oz-2oz
 • 2oz-3oz
Length +
 • Less than 4.5"
 • 4.5"-5"
 • 5"-5.5"
 • 5.5"-6"
 • 6"-7"
Chamber Diameter +
 • .65"-.75"
 • .75"-.80"
 • .80"-.85"
 • .85"-.90"
Chamber Depth +
 • Less than 1.3"
 • 1.3"-1.5"
 • 1.5"-1.7"
 • 1.7"-1.9"

Ashton 烟斗公司成立于1983年,当时,Bill Ashton Taylor决定把在登喜路工厂学到的知识运用起来,创立自己的品牌。Bill生产经典英国斗型的烟斗,有时也生产几个独特的自由式烟斗,虽然Bill生产的很多烟斗是光面或者是准乡土型的烟斗,但却真正提高了喷砂的标准。他的烟斗都是用油技术处理过的,并且用很大的风力吹干,使得每块木料上的纹路清晰可见。虽然一些口柄是由预制的硫化硬胶和丙烯酸合成树脂制成的,但是大多数口柄是由实心的硫化硬胶和有花纹棒做成,有些是由手工切割的合成树脂所制成,叫做"Ashtonite"。

很不幸,Bill Taylor在2009年9月去世,由Jimmy Craig接管阿什顿品牌的生产(通常该品牌烟斗上除了标准的烙印外,还印有JC字样)。Jimmy坚持经典的品牌,所有的口柄和榫都是由实心硫化硬胶棒做成,且都是手工切割的,并沿用阿什顿借以成名的喷砂技术。有时会用银来装饰烟斗,使烟斗尽显豪华气派,但大多数都是没有装饰的经典款。

每页:
排序选项:

Ashton
FRESH! 
Brindle Stubby Poker (XXX)

¥1,541.25
$250.00 $225.00
002-006-2195

Ashton
FRESH! 
Pebble Grain Bent Pot (XXX)

¥1,541.25
$250.00 $225.00
002-006-1987

Ashton
FRESH! 
Pebble Grain Bulldog (LX)

¥2,126.92
$345.00 $310.50
002-006-2344

Ashton
Achievement Billiard (XXX)

¥2,311.88
$375.00 $337.50
002-006-2064

Ashton
Achievement Dublin (XX)

¥2,311.88
$375.00 $337.50
002-006-2241

Ashton
Brindle Bent Billiard (XXX)

¥1,541.25
$250.00 $225.00
002-006-2357

Ashton
Brindle Bent Billiard (XXX)

¥1,541.25
$250.00 $225.00
002-006-2297

Ashton
Brindle Bent Billiard (XXX)

¥1,541.25
$250.00 $225.00
002-006-2325

Ashton
Brindle Bent Brandy (XXX)

¥1,541.25
$250.00 $225.00
002-006-2329

Ashton
Brindle Bent Dublin (XX)

¥1,541.25
$250.00 $225.00
002-006-2273

Ashton
Brindle Bulldog (LX)

¥2,126.92
$345.00 $310.50
002-006-2361

Ashton
Brindle Bulldog (LX)

¥2,126.92
$345.00 $310.50
002-006-2308

Ashton
Brindle Calabash with Silver Army Mount (XXX)

¥2,268.72
$368.00 $331.20
002-006-2310

Ashton
Brindle Dublin (XXX)

¥1,541.25
$250.00 $225.00
002-006-2293

Ashton
Brindle Rhodesian (LX)

¥2,126.92
$345.00 $310.50
002-006-2341

Ashton
Brindle Rhodesian with Silver Army Mount (XX)

¥1,818.67
$295.00 $265.50
002-006-2311

Ashton
Brindle Rhodesian (X)

¥1,078.88
$175.00 $157.50
002-006-2319

Ashton
Brindle Stubby Billiard (XXX)

¥1,541.25
$250.00 $225.00
002-006-2189

Ashton
Brindle Stubby Billiard (XXX)

¥1,541.25
$250.00 $225.00
002-006-2188

Ashton
Brindle Stubby Bulldog (LX)

¥2,363.25
$345.00
002-006-2211

Ashton
Brindle Stubby Bulldog (LX)

¥2,126.92
$345.00 $310.50
002-006-2328

Ashton
Brindle Stubby Poker (XXX)

¥1,541.25
$250.00 $225.00
002-006-2194

Ashton
Brindle Stubby Poker (XXX)

¥1,541.25
$250.00 $225.00
002-006-2192

Ashton
Claret Bent Dublin (XXX)

¥1,972.80
$320.00 $288.00
002-006-2303

Ashton
Claret Bent Dublin (XXX)

¥2,192.00
$320.00
002-006-2222

Ashton
Claret Dublin with Silver (XX)

¥1,849.50
$300.00 $270.00
002-006-2327

Ashton
Claret Dublin (XX)

¥1,479.60
$240.00 $216.00
002-006-2363

Ashton
Claret Stubby Bulldog (LX)

¥2,620.12
$425.00 $382.50
002-006-2229

Ashton
Claret Stubby Paneled Billiard (XXX)

¥1,972.80
$320.00 $288.00
002-006-2220

Ashton
Claret Stubby Paneled Billiard (XXX)

¥1,972.80
$320.00 $288.00
002-006-2342

Ashton
Ebony Acorn with Silver (XX)

¥1,757.02
$285.00 $256.50
002-006-2336

Ashton
Ebony Belge with Silver (X)

¥1,541.25
$250.00 $225.00
002-006-2347

Ashton
Ebony Billiard with Silver (XXX)

¥2,342.70
$380.00 $342.00
002-006-2171

Ashton
Ebony Calabash with Silver Army Mount (XXX)

¥2,342.70
$380.00 $342.00
002-006-2339

Ashton
Oak Bent Billiard (XXX)

¥2,311.88
$375.00 $337.50
002-006-2106

Ashton
Oak Bent Billiard (XXX)

¥2,620.12
$425.00 $382.50
002-006-2237

Ashton
Oak Billiard with Silver (LX)

¥4,007.25
$650.00 $585.00
002-006-2314

Ashton
Old Church Calabash (XXX)

¥1,972.80
$320.00 $288.00
002-006-2148

Ashton
Old Church Zulu (XX)

¥1,479.60
$240.00 $216.00
002-006-2282

Ashton
Pebble Grain Bent Billiard (XXX)

¥1,541.25
$250.00 $225.00
002-006-2122

Ashton
Pebble Grain Bent Billiard (XXX)

¥1,541.25
$250.00 $225.00
002-006-2007

Ashton
Pebble Grain Bent Bulldog (LX)

¥2,126.92
$345.00 $310.50
002-006-2304

Ashton
Pebble Grain Bent Dublin (XXX)

¥1,541.25
$250.00 $225.00
002-006-2291

Ashton
Pebble Grain Bent Pot (XXX)

¥1,541.25
$250.00 $225.00
002-006-1986

Ashton
Pebble Grain Bent Pot (XXX)

¥1,541.25
$250.00 $225.00
002-006-1985

Ashton
Pebble Grain Bulldog (LX)

¥2,126.92
$345.00 $310.50
002-006-2305