Dunhill Pipes

132 Total ( 7 Fresh , 5 On Sale )
+About Dunhill
Filter + Tags +
Filters
新到/在售烟斗 +
Price +
Shape +
Finish +
Material +
Stem Material +
Filter +
Weight +
Length +
Chamber Diameter +
Chamber Depth +
登喜路是个历史悠久的品牌。饰面只有几种颜色的光面型和喷砂型,口柄仍是由手工切割的黑色硫化硬胶棒或者红色/黑色坎伯兰橡胶制成的,口柄上的榫是用相同的材料车削而成。Shell,Cumberland,Dress, Root和 Bruyere是今天最常见的饰面,它们有时装饰有大竹节的竹子,动物角,金或银。著名的小白点(White Spot)品牌(最初是用于分辨口柄向上的一面)是在1951年开发的,它表明产品的商标就能表明产品的质量。一个世纪以来,登喜路烟斗被世界各地的人们收藏,它把自己融入到登喜路这个品牌当中,而登喜路品牌就代表着男性配饰、服装和其他物件的卓越品质。

Dunhill
FRESH! 
Bruyere (2109) (2018)

¥4,182.75
$585.00
002-015-4473

Dunhill
FRESH! 
Bruyere (4102) (2016)

¥5,577.00
$780.00
002-015-4468

Dunhill
FRESH! 
Chestnut with Horn (3108) (2018)

¥4,611.75
$645.00
002-015-4479

Dunhill
FRESH! 
Ring Grain Quaint Bent Dublin (4) (2018)

¥4,468.75
$625.00
002-015-4517

Dunhill
FRESH! 
Ruby Bark (6204) (2008)

¥6,506.50
$910.00
002-015-4456

Dunhill
FRESH! 
Shell Briar (3422) (2016)

¥3,217.50
$450.00
002-015-4502

Dunhill
FRESH! 
Shell Briar (4213) (2015)

¥3,932.50
$550.00
002-015-4506

Dunhill
SALE! 
Christmas Pipe 2017 Shell Briar (195/300)

¥13,127.40
$2,295.00 $1,836.00
002-015-3727

Dunhill
SALE! 
Christmas Pipe 2017 Shell Briar (54/300)

¥13,127.40
$2,295.00 $1,836.00
002-015-3724

Dunhill
SALE! 
Christmas Pipe 2018 Cumberland (195/300)

¥13,127.40
$2,295.00 $1,836.00
002-015-3891

Dunhill
SALE! 
Christmas Pipe 2018 Cumberland (43/300)

¥13,127.40
$2,295.00 $1,836.00
002-015-3893

Dunhill
SALE! 
Christmas Pipe 2018 Cumberland (54/300)

¥13,127.40
$2,295.00 $1,836.00
002-015-3894

Dunhill
Alfred Dunhill Bruyere (3103) (30/30)

¥20,699.25
$2,895.00
002-015-4324

Dunhill
Amber Root (3202) (2018)

¥5,112.25
$715.00
002-015-4436

Dunhill
Amber Root (4202) (2019)

¥6,184.75
$865.00
002-015-4369

Dunhill
Amber Root (5406) (2015)

¥7,364.50
$1,030.00
002-015-4079

Dunhill
Amber Root Quaint Belge (3) (2019)

¥5,112.25
$715.00
002-015-4437

Dunhill
Bruyere (1110) (2018)

¥3,932.50
$550.00
002-015-4205

Dunhill
Bruyere (3109) (2018)

¥4,611.75
$645.00
002-015-4471

Dunhill
Bruyere (3202) (2017)

¥4,611.75
$645.00
002-015-4023

Dunhill
Bruyere (3204) (2019)

¥4,611.75
$645.00
002-015-4455

Dunhill
Bruyere (4103) (2018)

¥5,577.00
$780.00
002-015-4092

Dunhill
Bruyere (4220) (2018)

¥5,577.00
$780.00
002-015-4474

Dunhill
Bruyere (5202) (2017)

¥6,721.00
$940.00
002-015-4372

Dunhill
Bruyere Quaint Belge (3) (2019)

¥4,611.75
$645.00
002-015-4439

Dunhill
Bruyere Quaint Billiard (3) (2018)

¥4,611.75
$645.00
002-015-4145

Dunhill
Bruyere with Horn (2101) (2019)

¥4,182.75
$585.00
002-015-4292

Dunhill
Bruyere with Horn (3108) (2018)

¥4,611.75
$645.00
002-015-4371

Dunhill
Chestnut (4120) (2017)

¥5,577.00
$780.00
002-015-4482

Dunhill
Chestnut (5104) (2017)

¥6,721.00
$940.00
002-015-4311

Dunhill
Chestnut (6117) (2018)

¥8,115.25
$1,135.00
002-015-4313

Dunhill
Chestnut Quaint Belge (2) (2018)

¥4,182.75
$585.00
002-015-4448

Dunhill
Chestnut Quaint Belge (3) (2019)

¥4,611.75
$645.00
002-015-4308

Dunhill
Chestnut with Horn (4104) (2017)

¥5,577.00
$780.00
002-015-4481

Dunhill
County (2108) (2018)

¥3,181.75
$445.00
002-015-4190

Dunhill
County (2407) (2018)

¥3,181.75
$445.00
002-015-4382